Какво ново?

next
prev

8 юни “Ден на бащата” в Националния военноисторически музей

Следващата събота ще бъдем част от “Ден на бащата”, който нашите приятели от Военноисторическия музей в София организират традиционно всяка година. В ателието на “Детска архитектурна […]

1 юни Детски панаир

Детска архитектурна работилница за поредна година ще бъде част от “Детски панаир”, който нашите приятели от Easyart Bulgaria организират традиционно на 1ви юни в Градската градина. […]

Месечен Архив: юли 2023

На гости на ДАТСКИЯ АРХИТЕКТУРЕН ЦЕНТЪР

20230701_123114В началото на месец юли арх. Магдалина Ръжева посети Датския архитектурен  центъра в Копенхаген, във връзка с развитието на проекта ‘Архитектура и деца” – архитектурна програма, която развива през последните 11 години в България. Посeщението е проект по програмата на ЕС за мобилност в подкрепа на творците в Европа – „Културата движи Европа“.

Посещението имаше за цел придобиване на знания и опит в сферата на архитектурата и нейното влияние върху обществото. Фокусът на различните работни срещи, работилници, семинари и турове беше насочен върху начините за комуникиране към най – младите граждани, а именно децата, а също така повишаване тяхната осведоменост относно застроената среда, архитектурата, урбанизма и устойчивото развитие.

Осъществената визита доведе до създаване на нови партньорства и обсъждане възможности за осъществяване на бъдещи съвместни дейности. Проведените работни срещи и участие в архитектурни работилници ще доведат до обогатяване на архитектурната програма за деца в България и ще позволят директно да бъде приложен този новопридобит опит в бъдещи проекти.

Датският архитектурен център (DAC) е националният център на Дания за развитие и разпространение на знания за архитектурата, строителството и градското развитие. Тази година Копенхаген беше обявен за Световна столица на архитектурата за следващите три години и именно провежданите политики за приобщаване на гражданите в творчески дейности, свързани с растежа на града, са причина за това. DAC е основният партньор на програмата „Световна столица на архитектурата“ и през цялата година ще бъде епицентъра на широка гама от дейности и изложби. От години центърът развива богата архитектурна програма насочена към ученици, деца и техните семейства и е безпорен лидер в тази област.

  • Архитектурни изложби

Децата са добре дошли да посетят изложбите на центъра (текущите са „Copenhagen in Common“ и „So Danish“) , като в началото на всяка обиколка получават лист с въпроси, на които трябва да открият отговорите, докато разглеждат изложбата. Допълнително на различни места ги очакват артистични предизвикателства, които провокират малките посетители да мислят за реални проблеми на града.

20230705_125418

 

  • Работа с училища и детски градини

Датският архитектурен център е разработил съпътстваща програма за детски градини и училища, която включва комплекти конструктори и организирани градски разходки с различн фокус – история, сетивни възприятия, глобални цели за устойчиво развитие и др.

 

  • Едукаториум

Центърът разполага с пространство за работа с деца – Едукаториум, където целогодишно провежда работилници с децата и техните семейства. По време на визитата се проведе занимание на тема „Построй град на бъдещето“. Работилницата предизвиква малките архитекти да създадат град на бъдещето, който да разположат върху карта на Копенхаген. Пред децата са поставени различни плезизвикателства: как можем да живеем в по- малки пространства; как може градът да бъде за всеки; как можем да имаме повече природа в града и др.

20230705_120356

 

  • Конкурси

Датският архитектурен център организира ежегоден конкурс и изложба със снимки на тема “Град”. Децата са предизвикани да снимат своя град, като темите всяка година са различни – „Градът без филтър“, „Душата на града“, „Историята на града“ и др. Специални инструкции за учителите дават насоки за организиране на различни занимания в клас и примерни теми за дискусии, които да обсъждат учениците.

 

Logos 0

Проект за мобилност финансиран от Европейския съюз и изпълняван от Гьоте-институт

 

Опровержение:

Тази работа е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Гледните точки, изразени тук, по никакъв начин не могат да се приемат като отразяващи официалното становище на Европейския съюз.

***********************************************************************************************************************************
Visiting the DANISH ARCHITECTURAL CENTER
At the beginning of July, arch. Magdalina Rajeva visited the Danish Architecture Center in Copenhagen, in connection with the development of the “Architecture and Children” project – an architectural program that has been developing for the past 11 years in Bulgaria. The visit is a project under the EU mobility program to support creatives in Europe – “Culture moves Europe”.
The purpose of the visit was to acquire knowledge and experience in the field of architecture and its influence on society. The focus of the various workshops, workshops, seminars and tours was on ways to communicate to the youngest citizens, namely children, as well as raising their awareness about the built environment, architecture, urbanism and sustainable development.
The visit led to the creation of new partnerships and discussion of opportunities for future joint activities. The held workshops and participation in architectural workshops will lead to the enrichment of the architectural program for children in Bulgaria and will allow the direct application of this newly acquired experience in future projects.
The Danish Architecture Center (DAC) is Denmark’s national center for the development and dissemination of knowledge about architecture, construction and urban development. This year, Copenhagen was declared the World Capital of Architecture for the next three years, and it is precisely the policies implemented to involve citizens in creative activities related to the growth of the city that are the reason for this. DAC is the main partner of the World Capital of Architecture program and will be the epicenter of a wide range of activities and exhibitions throughout the year. For years, the center has developed a rich architectural program aimed at students, children and their families and is an unbroken leader in this field.
– Architectural exhibitions
Children are welcome to visit the centre’s exhibitions (the current ones are ‘Copenhagen in Common’ and ‘So Danish’), and at the start of each tour they are given a sheet of questions to discover the answers to while exploring the exhibition. In addition, in various places, artistic challenges await them, which provoke the little visitors to think about real problems of the city.
– Working with schools and kindergartens
The Danish Architecture Center has developed an accompanying program for kindergartens and schools, which includes construction kits and organized city walks with a different focus – history, sensory perception, global goals for sustainable development, etc.
– Educatorium
The center has a space for working with children – Educatorium, where it holds workshops with children and their families all year round. During the visit, an activity on the topic “Build a city of the future” was held. The workshop challenges young architects to create a city of the future to place on a map of Copenhagen. The children are presented with various challenges: how can we live in smaller spaces; how the city can be for everyone; how we can have more nature in the city, etc.
– Contests
The Danish Architecture Center organizes an annual “City” photo competition and exhibition. The children are challenged to photograph their city, with the themes being different every year – “The city without a filter”, “The soul of the city”, “History of the city”, etc. Special instructions for teachers provide guidance on organizing various classroom activities and sample discussion topics for students to discuss.
A mobility project funded by the European Union and implemented by the Goethe-Institut
Disclaimer:
This work was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union.